ผู้เขียน หัวข้อ: คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เพื่อเตรียมสอบ ผู้พิพากษา อัยการ ดร.ดวงเด่น นาค  (อ่าน 10 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออนไลน์ attorney285

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 10345
    • ดูรายละเอียด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เพื่อเตรียมสอบ ผู้พิพากษา อัยการ ดร.ดวงเด่น นาคสีหราชดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_760682_th_6581850คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เพื่อเตรียมสอบ ผู้พิพากษา อัยการ ดร.ดวงเด่น นาคสีหราชผู้แต่ง : ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช และพงศ์กานต์ คงศรีปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 3 : พฤษภาคม 2560จำนวนหน้า: 448 หน้าขนาด : A5รูปแบบ : ปกอ่อน สารบัญ บทที่ 1 ความสำเร็จของคำศัพย์ภาษาอังกฤษและข้อแนะนำสำหรับการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบแข่งขันในวิชาชีพนักกฎหมาย 1.1 ความเบื้องต้น1.2 การสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษในการสอบคัดเลือก ผู้ช่วยผู้พิพากษาและอัยการผู้ช่วย1.3 คำแนะนำในการทำข้อสอบข้อเขียนกฎหมายในส่วนวิชาภาษาอังกฤษ 1.4 เทคนิคในการทำข้อสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ 1.5 การค้นคว้าและอ่านเพิ่มเติม 1.6 แนวทางในการเริ่มต้นสะสมคำศัพย์ภาษาอังกฤษ  บทที่ 2 เทคนิคการจดจำคำศัพย์และการทำข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเพื่เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา  อัยการผู้ช่วย และตำแหน่งอื่นทางด้านกฎหมาย 2.1 การใช้ทักษะด้านความจำของนักกฎหมายให้เป็นประโยชน์ 2.2 การสังเกตคำกริยาภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในทางกฎหมาย และวิธีใช้2.3 การเกลาภาษาที่แปลให้สละสลวย 2.3.1 การแปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและการให้คะแนน2.3.2 การแปลบทความภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและการให้คะแนน 2.4 การสังเกตและจดจำคำนามเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพและคำศัพย์เรียกบุคคลในบริบทกฎหมายแต่ละประเภท2.5 การจดจำคำศัพย์ตามหน้าที่ของคำและคาดการณ์ทิศทางในการแปลตามลักษณะของกฎหมายแต่ละประเภท2.6 การคิดเสมอว่าเพียงหนึ่ง คะแนนก็มีค่า 2.7 การจดจำคำบุพบทที่ใช้บ่อย2.8 พยายามจดจำคำาันธานที่ใช้บ่อยตามกลุ่มความหมาย 2.9 การจดจำคำศัพย์และรูปประโยคที่ใช้ในการ (Tenses) และกรรมวาจก      (Active and passive voice)2.9.1 เขียนบรรยายที่แปลเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วหรืออดีตใช้  past simple tense 2.9.2 เขียนบรรยายหรือแปลเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือปรากฎการณ์ที่เป็นจริงเสมอใช้ present simple tense 2.9.3 เขียนบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสร็จสิ้น  สดๆ ร้อนๆ หรือเตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแต่อดีต จนถึงปัจจุบันใช้  present simple tense 2.10 การใช้ SHALL, MUST และ MAY สำหรับรูปแบบการแปลในบริบททางกฎหมาย 2.11 การหัดทำข้อสอบเก่าและเทคนิคในการทำข้อสอบ2.12 การขยันทำความเข้าใจและท่องจำคำศัพย์เพื่อสะสมและทบทวนสม่ำเสมอ  บทที่ 3 คำศัพย์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเพื่อเตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย และตำแหน่งอื่นด้านกฎหมาย หมวดที่ 1 คำศัพย์เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ (The King and His Royal Family)หมวดที่ 2 คำศัพย์เกี่ยวกับระบบศาลและตุลาการ (Judicial System and Judiciary)1. ชื่อศาลต่างๆ ในประเทศไทย (names of the courts in Thailand)2. ตำแหน่งข้าราชการตุลาการ (positions of the judicial service officers)3. ตำแหน่งอื่นๆ (other positions)4. วลีหรือประโยคที่ใช้เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้พิพากษา หมวดที่ 3 คำศัพย์เกี่ยวกับองค์กรอัยการ (Public Prosecutor Organization)1. ชื่อหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (names of the office of the Attorney General's internal agencies)2. ตำแหน่งข้าราชการอัยการ (positions of the public prosecutors)3. พันธกิจขององค์กรอัยการในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Community's mission of the public prosecutor organization)4. บทบาทพนักงานอัยการกับการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนภายใต้ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปฏิรูป    (the role of the public prosecutor and co-investigation with the inquiry officaial       under Thailand's draft Constitution Thailand Reformation)หมวดที่ 4 คำศัพย์เกี่ยวกับกฎหมายเอกชน  (Private Law)1. หลักทั่วไป (general principles)2. กฎหมายลักษณะหนี้ (law of obigation)3. เอกเทศสัญญา (specific contracts)4. กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน (law of propetty)5. กฎหมายครอบครัว (family law)6. กฎหมายลักษณะมรดก (law of succession)หมวด 5 คำศัพย์เกี่ยวกับกฎหมายอาญา (Criminal Law)1.  บทบัญญัติทั่วไป (general provision)2.  บุคคลในกฎหมายอาญา (persons in criminal law)3.  ผู้ร่วมกระทำความผิดทางอาญา (accomplice)4.  บทบัญญัติที่ใช้แก่ควมผิดทั่วไป (provision applicable to general offences)5.  การใช้กฎหมายอาญา (application of criminal laws)6.  โทษ/การลงโทษ (punishments)7.  วิธีการเพื่อความปลอดภัย (measures of safty)8.  ความรับผิดทางอาญา (criminal liability)9.  พยายาม (attempt)10. ความผิดเฉพาะอย่าง (specific offences)11. ลหุโทษ (petty offense)หมวด 6 คำศัพย์เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ (Constitutional Law)1.  ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย (hierarchy of laws)2.  หลักทั่วไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญ (general principles of constitutional law)3.  รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว (interim constitution)หมวด 7 คำศัพย์เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง (Administrative Law)1.  ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปกครอง     (Administrative count and administrative court procedure)2.  ตำแหน่งตุลาการศาลปกครอง (positions of the administrative judges)3.  หน่วยงานทวงปกครอง (administrative agency)4.  เจเาหน้าที่ของรัฐ (state official)5.  คู่กรณี (party)6.  คำฟ้อง (plaint)7.  กฎ (by-law)8.  สัญญาทางปกครอง (administrative countract)9.  การจัดตั้งและเขตอำนาจศาลปกครอง (estabilishment and jurisdiction of administrative court)10. วิธีพิจารณาคดีปกครอง (administrative court procedure)11. คำพิพากษาหรือคำสั่งคดีปกครอง (judgment or order in administrative case)หมวด 8 คำศัพย์เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)1.  บ่อเกิดของกฎหายระหว่างประเทศ (soures of international law)2.  บุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ (subjects of internation law)3.  กฎหมายสนธิสัญญา (law of treaties)4.  ชื่ออนุสัญญาระหว่างประเทศที่สำคัญ (key international convention)5.  ชื่อการประชุมกฎหมายระหว่างประเทศที่สำคัญ     (key conferences related to international law)6.  สิทธิมนุษยชน (human rights)7.  การส่งผู้ร้ายข้ามแดน (extradition)8.  องค์กรอาชญากรกรรมข้ามชาติ (transnational organized crime)9.  การฟอกเงิน (money - laundering)10. การต่อต้านยาเสพติด (anti - narcoting)11. ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)12. การค้ามนุษย์ (human trafficking)13. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (international trade law)หมวดที่ 9 คำศัพย์เกี่ยวกับกฎหมายพิเศษ (Specialized Law)1.  การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (Anti-Trafficking in Persons)2.  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property law)3.  กฎหมายภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร       (law on taxation and tax court procedure)4.  กฎหมายแรงงาน (labour law)หมวด 10 คำศัพย์เกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยาน (Law of Evidence)หมวด 11 คำศัพย์เกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (Civil Procedure Law)1.  บทนิยามศัพย์ (definition)2.  คู่ความในคดีแพ่ง (parties in civil case)3.  คำคู่ความในคดีแพ่ง (pleadings)หมวด 12 คำศัพย์เกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Criminal Procedure Law)หมวด 13 คำศัพย์เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป (General Principles of Law)1.  วิชานักกฎหมาย (legal profession)2.  นิติปรัชญา (philosphy of law)หมวด 14 คำศัพย์ภาษาลาตินและคำในภาษาอื่นในภาษากฎหมาย      (Latin and Other Foreing Words in Legaal Terminology)บรรณานุกรมดัชนีค้นคำ
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_760682_th
**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)